Cách đổi ngày dương lịch

Cách đổi ngày dương lịch ra ngày can chi

Cách đổi ngày dương lịch ra ngày can chi

Ngày can chi theo chu kỳ 60 , độc lập không lệ thuộc vào năm tháng âm lịch hay năm tháng can chi- (Kể cả tháng nhuận).