Thần - Khí - Sắc - Khí Phách

Tương quan giữa sắc và con người

Tương quan giữa sắc và con người

Quan sát màu da để biết một cá nhân bị bệnh cần để ý tới hai điều sau đây gọi là ngũ lị và ngũ tuyệt...
Sắc trong tướng học

Sắc trong tướng học

Ngưới Á Đông tuy là giống da vàng ,trong cái vàng tổng quát đó ,ta vẫn phân biệt được sắc ngăm đen như Trương Phi...
Khí trong tướng học

Khí trong tướng học

Khí trong trong tướng học Á Đông rất khó miêu tả vì vừa có tính cách mông lung vừa có tính cách thực tiễn.
Thần trong tướng học

Thần trong tướng học

Thần ,Khí ,Sắc là ba ý niệm đặc biệt của tướng học Á Đông , rất khó lĩnh hội...