Tướng âm thanh-thanh tướng

Thanh tướng, những nét tướng âm thanh

Thanh tướng, những nét tướng âm thanh

Nhà tướng học tông sư đời Tống là Mã Môi đã nói :" Tướng pháp thường thừa lấy âm thanh làm chủ "...