Xem nốt ruồi

Xem tướng nốt ruồi

Xem tướng nốt ruồi

Nốt ruồi dối với con người cũng như cỏ cây đối với núi non, gò đống đối với địa thế của đất đai...