Tướng trán

Tướng trán

Tướng trán

Trán rộng hay cao, hẹp hay thấp là do sự cấu tạo tiên thiên, không do cá nhân quyết định...