Lông mày

Tướng lông mày

Tướng lông mày

Về phương diện cáu tạo cơ quan bộ vị, Lông mày được cổ tướng học gọi là Bảo thọ quan.