Tướng lưỡng quyền

Tướng lưỡng quyền và tướng mũi

Tướng lưỡng quyền và tướng mũi

Lưỡng quyền (hai xương gò má) là Đông nhạc, Tây nhạc đóng vai trò hỗ trợ cho khí thế của trung ương là Mũi...