Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ Ban và ứng dụng của thước

Thước Lỗ Ban và ứng dụng của thước

Cây thước Lỗ Ban có rất nhiều thuyết khác nhau liên quan đến xuất xứ của nó...