Xem tướng theo thời gian

Xem tướng theo thời gian phần 2

Xem tướng theo thời gian phần 2

Phương pháp lưu niên được ghi lại trong các sách Ma y tướng pháp, Thần tướng toàn biên, Tướng lý hoành chân...
Xem tướng theo thời gian phần 1

Xem tướng theo thời gian phần 1

Phương pháp lưu niên được ghi lại trong các sách Ma y tướng pháp, Thần tướng toàn biên, Tướng lý hoành chân...