Tướng tai

Tướng tai phần 2

Tướng tai phần 2

Tai chủ về nghe ngóng nên cổ tướng học mệnh danh Tai là Thám thính quan...
Tướng tai phần 1

Tướng tai phần 1

Tai chủ về nghe ngóng nên cổ tướng học mệnh danh Tai là Thám thính quan