Phong tục Việt Nam

Xông đất và nghi thức cúng giao thừa

Xông đất và nghi thức cúng giao thừa

Tết đang đến gần, không khí xuân ấm áp lan tỏa khắp nơi...
Phong tục Việt Nam - Tang lễ - phần 1

Phong tục Việt Nam - Tang lễ - phần 1

"Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, 'Tục" là thói quen lâu đời...
Phong tục Việt Nam - Giỗ Tết, Tế Lễ

Phong tục Việt Nam - Giỗ Tết, Tế Lễ

"Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, 'Tục" là thói quen lâu đời...
Phong tục Việt Nam - Tang lễ - phần 2

Phong tục Việt Nam - Tang lễ - phần 2

"Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, 'Tục" là thói quen lâu đời...
Phong tục Việt Nam - Đạo hiếu

Phong tục Việt Nam - Đạo hiếu

Chữ "Hiếu" là chữ viết tắt của hai chữ "Lão" ở trên (lượt bớt phần dưới) và chữ "Tử" ở dưới...
Phong tục Việt Nam - Giao thiệp

Phong tục Việt Nam - Giao thiệp

"Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, 'Tục" là thói quen lâu đời...
Phong tục Việt Nam - Sinh dưỡng

Phong tục Việt Nam - Sinh dưỡng

Tục ngữ Việt Nam có câu: "Dạy con từ thủa còn thơ - Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về".
Phong tục Việt Nam - Cưới hỏi - phần 2

Phong tục Việt Nam - Cưới hỏi - phần 2

"Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, 'Tục" là thói quen lâu đời.
Phong tục Việt Nam - Cưới hỏi - phần 1

Phong tục Việt Nam - Cưới hỏi - phần 1

"Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, 'Tục" là thói quen lâu đời...