TƯỚNG PHỤ NỮ

Tướng phụ nữ phần 3

Tướng phụ nữ phần 3

Giữa cái đẹp của thế tục và cái đẹp của tướng học về tướng mạo phụ nữ ta có một phần tương đồng, nhưng một phần khác lại hoàn toàn tương phản.
Tướng phụ nữ phần 2

Tướng phụ nữ phần 2

Giữa cái đẹp của thế tục và cái đẹp của tướng học về tướng mạo phụ nữ ta có một phần tương đồng, nhưng một phần khác lại hoàn toàn tương phản.
Tướng phụ nữ phần 1

Tướng phụ nữ phần 1

Giữa cái đẹp của thế tục và cái đẹp của tướng học về tướng mạo phụ nữ ta có một phần tương đồng, nhưng một phần khác lại hoàn toàn tương phản.