Tướng tay - chân

Những nét tướng chân tay

Những nét tướng chân tay

Những người trì độn hoặc suốt đời khốn khổ dù bộ vị trên mặt không lấy gì quá tệ đều có tứ chi bất quân xứng hay không ngay thẳng