Tìm tuổi vợ chồng

TUỔI TÝ

Giáp tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa

Bính tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa

Mậu tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa

Canh tý:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa

Nhâm tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Sửu - Thìn - Thân, Kị các tuổi Mão - Ngọ - Mùi, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI SỬU

Ất sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các tuổi khác bình hòa

Đinh sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các tuổi khác bình hòa

Kỷ sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các tuổi khác bình hòa

Tân sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các tuổi khác bình hòa

Quý sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Tí - Tị - Dậu, Kị các tuổi Ngọ - Mùi - Hình, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI DẦN

Bính dần: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Mậu Dần: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Canh Dần:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Dần:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Giáp Dần:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Ngọ - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI MẸO

Đinh Mẹo:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mẹo:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

Tân Mẹo:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

Quý Mẹo:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

Ất Mẹo:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Mùi - Tuất - Hợi, Kị các tuổi Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI THÌN

Mậu Thìn:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Tí - Thân, Kị các tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Thìn:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Tí - Thân, Kị các tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thìn:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Tí - Thân, Kị các tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

Canh Thìn:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Tí - Thân, Kị các tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

Bính Thìn:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Tí - Thân, Kị các tuổi Mão - Thìn - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI TÝ

Kỷ Tỵ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Tỵ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Tỵ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Ất Tỵ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Tỵ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Sửu - Thân - Dậu, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI NGỌ

Canh Ngọ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Ngọ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

Giáp Ngọ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

Bính Ngọ:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

Mậu Ngọ:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Dần - Mùi - Tuất, Kị các tuổi Tị - Sửu - Tý, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI MÙI

Tân Mùi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Quý Mùi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Ất Mùi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Đinh Mùi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mùi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Mão - Ngọ - Hợi, Kị các tuổi Tí - Sửu - Ngọ, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI THÂN

Nhâm Thân:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Tí - Thìn, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thân:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Tí - Thìn, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Bính Thân:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Tí - Thìn, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Mậu Thân:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Tí - Thìn, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Canh Thân:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Tí - Thìn, Kị các tuổi Dần - Hợi, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI DẬU

Quý Dậu:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Sửu - Tị, Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

Ất Dậu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Sửu - Tị, Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

Đinh Dậu:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Nhâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Sửu - Tị, Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Dậu:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Sửu - Tị, Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

Tân Dậu:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Sửu - Tị, Kị các tuổi Mão - Dậu - Tuất, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI TUẤT

Giáp Tuất:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Kỷ, kị với Can Canh
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

Bính Tuất:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Tân, kị với Can Nhâm
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

Mậu Tuất:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Quý, kị với Can Giáp
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

Canh Tuất:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Ất, kị với Can Bính
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Tuất:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Hạp với Can Đinh, kị với Can Mậu
Hợp các tuổi Dần - Mão - Ngọ, Kị các tuổi Sửu - Thìn - Dậu, các tuổi khác bình hòa

 

TUỔI HỢI

Ất Hợi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Canh, kị với Can Tân
Hợp các tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Hợi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Nhaâm, kị với Can Quý
Hợp các tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Hợi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Giáp, kị với Can Ất
Hợp các tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Hợi:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Bính, kị với Can Đinh
Hợp các tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Hợi:
Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Hạp với Can Mậu, kị với Can Kỷ
Hợp các tuổi Dần - Mão _ Ngọ, Kị các tuổi Thìn - Thân - Hợi, các tuổi khác bình hòa

Up